• 8/27 Do Nhuan, Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
  • 0862.450.375
cờ vietnam cờ Anh cờ Hàn quốc
책방

접촉

글로리 호텔
주소: 8/27 Do Nhuan, Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
전화: 0225 2299 226
핫라인: 0862 450375/0793 309195 VND
웹사이트: Gloryhp.com
피드백

0862.450.375
wechat
wechat icon
zalo icon